วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

บริหารอย่างมีระบบ
 ครบวงจรเทคโนโลยี
บรรยากาศดี
สร้างคนดี  คนเก่งสู่สังคม
 โดยประชาชนมีส่วนร่วม

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม