พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 พันธกิจ

1. พัฒนาครูให้เป็นผู้มีความรู้ พร้อมจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอน
4. เสริมสร้างความสมบูรณ์ในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้แก่นักเรียน
5. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียน
6. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเพื่อพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพ
7. จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ
8. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน


เป้าหมาย

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. โรงเรียนสะอาด บรรยากาศดี เน้นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต