หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 "เป็นโรงเรียนรัฐบาล เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ อนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6"
 หลักสูตรที่เปิดสอน คือ
1.หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2.หลักสูตรแกนกลางการศึกษขั้นพื้นฐาน 2551 ฉบับปรับปรุง 2560