ปฐมวัย

นางดาราพร บังอร
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวกนกพร แสงรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวกนกพร โกมลกนก
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 2

นางสาวลภัส ศรีสอาด
ครูพี่เลี้ยง อนุบาล 1