กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวธิรัมภา จูมเกตุ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลีเม๊าะ เจ๊ะมูหมัด
ครู คศ.3

นางสาววาสี เสนาสุ
ครู คศ.1

นางสาวกนกพร แสงรัตน์
ครู คศ.1