การศึกษาพิเศษ

นางสาวชวัลลักษณ์ ศรีอุดม
ครู คศ.1
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาวเมธาวี ศรีสุวงค์
ครูผู้ช่วย