กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชาญศักดิ์ พิรักษา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลีเม๊าะ เจ๊ะมูหมัด
ครู คศ.3

นางสาวเกษราภรณ์ สอนนนฐี
ครู คศ.2