กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศุภาพิชญ์ แท่นทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลีเม๊าะ เจ๊ะมูหมัด
ครู คศ.3

นางสาวเกษราภรณ์ สอนนนฐี
ครู คศ.2

นางสาววาสี เสนาสุ
ครู คศ.1

นางสาวเมธาวี ศรีสุวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทนา สมบุญ
ครู คศ.2

นางสาวธิรัมภา จูมเกตุ
ครู คศ.2