กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายศักดิ์ฎา ทบโม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววาสี เสนาสุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1