คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชาติ ทองดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร : 089-1320326
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ จิตสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 085-0191332
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจันทนา สมบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 089-0588257
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง มูหะหมัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 087-7149182
ชื่อ-นามสกุล : นายสหธรณ์ สังข์การ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนกรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร : 086-0745224
ชื่อ-นามสกุล : นางอรุณีย์ สิงสาหัส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 089-6632571
ชื่อ-นามสกุล : นายอิศรา ดาราฉาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 085-1857632
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ชัยเชิงค้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 085-3623278
ชื่อ-นามสกุล : นายราวี สิงสาหัส
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-3495205
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรัตน์ ทองดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 098-8269830
ชื่อ-นามสกุล : นายปรัชญาชัย และซัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 02-3682475
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ พุ่มเพ็ชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089-4950247
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท มิดำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086-515-1407
ชื่อ-นามสกุล : นางพรพิมล ยาและ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 082-3378450
ชื่อ-นามสกุล : นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ